Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

Wodny Świat - regulamin

R E G U L A M I N
dla osób korzystających
z
KRYTEJ PŁYWALNI  "WODNY ŚWIAT"
  w
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
ul. Sanatoryjna 2 w Horyńcu-Zdroju:

 

1. Kryta Pływalnia jest czynna codziennie zgodnie z harmonogramem otwarcia. 

2. Do korzystania mają prawo osoby, które dokonały wpłaty w kasie wg ustalonego cennika.

3. Osoby uprawnione do ulg są obowiązane do okazania ważnego dokumentu wystawionego na okaziciela.

4. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.

5. Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.

6. Zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.

7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

8. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup prowadzących zajęcia.

9. Wchodzący na obiekt zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni ogólnej:
 1. z obuwia zewnętrznego na obuwie typu klapki z tworzywa sztucznego do poruszania się po części mokrej basenu, a po pozostałej części w obuwiu sportowym lub w ochraniaczach
 2. obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni ogólnej wraz z wierzchnim okryciem
10. Przed wejściem na halę basenową każda osoba powinna starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.

11. Na hali basenowej obowiązującym strojem jest kostium kąpielowy ściśle przylegający do ciała, czepek  oraz pasek z transponderem.

12. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na halę basenową tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu typu klapki z tworzywa sztucznego lub sportowym.

13. Przed wejściem do hali basenowej należy bezwzględnie zmoczyć stopy w brodziku z środkiem dezynfekującym.

14. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać osoby:
 1. ze znamionami skórnymi wskazującymi na możliwości zakażenia wody
 2. chore (nieżyty dróg oddechowych)
 3. pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
15. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

16. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą.

17. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

18. Grupy i osoby indywidualne powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, pasy, itp.) 

19. Grupy i osoby indywidualne upoważnione są do korzystania z szatni na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć, a po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona. 

20. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

21. Za zagubienie lub uszkodzenie paska z transponderem obowiązuje opłata w wysokości 30 zł.  

22. Na terenie Krytej Pływalni kategorycznie zabrania się: używania sprzętu z elementami szklanymi oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach
 1. pływania z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionek itp.
 2. spożywania jedzenia w szatniach basenowych
 3. palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających
 4. wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych
 5. używania osobistych urządzeń elektrycznych np. suszarek, lokówek
23. W hali basenowej kategorycznie zabrania się:
 1. biegania po hali basenowej
 2. wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków startowych (skoki do wody dozwolone są tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora)
 3. nurkowania w basenach
 4. pływania w płetwach
 5. używania rurek  
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
 7. hałasowania
 8. pływania w szkłach kontaktowych
 9. zanieczyszczania wody w basenach i na zjeżdżalni
 10. pozostawiania bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać
24. Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu Krytej Pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Krytej Pływalni są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

27. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby wyrządzające szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.

28. W razie niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się opuszczenie hali basenowej.

29. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisy regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.

30. Za bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach na hali basenowej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach Krytej Pływalni odpowiedzialny jest opiekun grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z hali basenowej odpowiedzialny jest ratownik.
 
31. Osoby zakwaterowane w Centrum mogą przechodzić przez łącznik na Krytą Pływalnię oraz strefę bosej stopy tylko i wyłącznie w klapkach z tworzywa sztucznego.

32. Osoby korzystające z usług zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.

33. Dokonanie wpłaty w kasie wg ustalonego cennika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
                                                                       
DYREKTOR

CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju